Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

II Regionalny Kongres Kobiet

Raport ewaluacyjny II Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie

W dniu 20 września 2014 roku w Koszalinie odbył się II Regionalny Kongres Kobiet.
Zadanie było współfinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego.
W trakcie Kongresu odbyły się 4 panele dyskusyjne:

 1. Równość szansą na rozwój Koszalina i regionu;
 2. Liderki w działaniu. Mity i rzeczywistość;
 3. Prawa matki - przemoc instytucjonalna i ekonomiczna;
 4. Mam prawo wiedzieć. Edukacja seksualna ważna czy bez znaczenia.

Ponadto odbyły się: dwa warsztaty:

 1. Coaching - rozwój osobisty nakierowany na wprowadzenie świadomych zmian w swoim życiu;
 2. Warsztaty przedsiębiorczych kobiet.

W trakcie Kongresu miała miejsce prezentacja filmu Fundacji Feminoteka "Dziewczyny mierzą wysoko" oraz recital Natalii Bogusz.
Ważnym punktem imprezy było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu "Kobieta regionu koszalińskiego 2014".

Łącznie w II Kongresie Kobiet wzięło udział 180 uczestników, w tym 163 kobiety i 17 mężczyzn.
Spośród uczestników 135 osób (75%) wypełniło ankiety wstępne, 130 osób (72%) wypełniło ankiety podsumowujące.

Ankieta wstępna zawierała 5 pytań: 4 pytania zamknięte i 1 pytanie otwarte.
Ankieta obejmowała obszar samorealizacji, aktywności w życiu zawodowym i publicznym oraz oczekiwania co do uczestnictwa w Kongresie.
Szczegółowo pytania przedstawiały się następująco:

 1. Jak ocenia Pani/Pan poziom swoich umiejętności niezbędnych do samorealizacji ?
 2. Na jakim poziomie ocenia Pani/Pan swoją aktywność w życiu publicznym ?
 3. Czy jest Pani/Pan aktywna/-y zawodowo ?
 4. Jak ocenia Pani/Pan swoje zaangażowanie i pewność siebie w realizacji wyznaczonych przez siebie celów ?
 5. Jakie są Pani/Pana oczekiwania w stosunku do tematyki poruszanej na II Regionalnym Kongresie Kobiet ?

Ankieta podsumowująca zawierała 7 pytań: 5 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.
Szczegółowe potania ankiety:

 1. Co Pani/Pan sądzi o inicjatywie jaką jest Regionalny Kongres Kobiet ?
 2. Jak ocenia Pani/Pan poziom swoich umiejętności niezbędnych do samorealizacji po udziale w II RKK w Koszalinie ?
 3. Na jakim poziomie ocenia Pani/Pan swoją aktywność w życiu publicznym ?
 4. Czy jest Pani/Pan aktywna/-y zawodowo ?
 5. Jak ocenia Pani/Pan swoje zaangażowanie i pewność siebie w realizacji wyznaczonych przez siebie celów ?
 6. Czy udział w II Regionalnym Kongresie Kobiet zainspirował Panią/Pana do aktywnych postaw społecznych ?
 7. Która część II RKK w Koszalinie podobała się Pani/Panu najbardziej ?

Obie ankiety zawierały metryczki określające płeć, wiek, wykształcenie, status związku w życiu prywatnym oraz posiadanie/ nie posiadanie dzieci.

Omówienie wyników ankiet

Spośród 180 uczestniczek i uczestników II Kongresu Kobiet 90% uczestników stanowiły kobiety - 163 osób.
Zdecydowanie najmniejszą grupę, zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym.
W grupie kobiet w grupach wiekowych do 60 r.ż. dominowały osoby z wykształceniem wyższym.
W grupie wiekowej 60+ wśród kobiet dominowały osoby z wykształceniem średnim.

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 001

Największą grupą wśród kobiet, była grupa osób w wieku od 30 do 45 roku życia.
Najmniej uczestniczek było w grupie do 30 r.ż. (25 kobiet) i w grupie powyżej 60 r.ż. (26 osób)

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 002

Wśród mężczyzn, analogicznie do grupy kobiet, największą grupę stanowiły osoby w wieku od 30 do 45 r.ż.
Większość uczestniczących w II RKK mężczyzn posiadała wykształcenie wyższe i podyplomowe.

Analizując status związku uczestniczek i uczestników II RKK w życiu prywatnym zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn ok. 70% osób wybrało opcję "w związku".

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 003

57% kobiet uczestniczących w Kongresie posiadało dzieci, wśród mężczyzn uczestniczących w Kongresie było to 80%.

Poziom samorealizacji uczestniczki i uczestnicy oceniali w skali od 1(bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki). Zdecydowana większość uczestniczek i uczestników określiła swój poziom umiejętności niezbędnych do samorealizacji określiła jako wysoki i bardzo wysoki.

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 004

Kolejnej ocenie w skali od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki) uczestniczki i uczestnicy poddali swoją aktywność w życiu publicznym.

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 005

Jak wynika z powyższego wykresu większość uczestniczek i uczestników ocenia swoją aktywność w życiu publicznym od średnio wysoko do bardzo wysoko.
Największą grupę stanowią osoby, które oceniły swoją aktywność na 4 (wysoko) w skali od 1 do 5.

74% kobiet i 80% uczestniczących w II RKK jest aktywna zawodowo, co zostało zilustrowane na wykresie poniżej.
Najmniejsza aktywność zawodowa występuje w grupie wiekowej 60+, największa w grupach: 30-45 lat, 45-60 lat.
Proporcje te zachowane są bez względu na płeć.

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 006

Uczestniczki i uczestnicy mieli również możliwość dokonania oceny swojej aktywności w poszukiwaniu pracy. Ocena obejmowała skalę od 1 (niska aktywność) do 5 (bardzo wysoka).
Odpowiedzi uczestniczek były zróżnicowane.
Jednak 80% uczestniczek ocenia swoją aktywność jako średnio wysoką, wysoką i bardzo wysoką.

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 007

Wśród uczestników proporcje oceny aktywności w poszukiwaniu pracy są analogiczne. Ocenę w skali 3 i powyżej wskazało 80% mężczyzn.

Analizując poprzednie oceny umiejętności samorealizacji, aktywności w życiu zawodowym oraz publicznym w odniesieniu do oceny zaangażowania i pewności siebie w realizacji wyznaczonych przez siebie celów należy podkreślić, że wyniki tej oceny nie odbiegają od poprzednich.
Większość uczestników ocenia swoje zaangażowanie i pewność siebie powyżej średniej (w skali od 1 - bardzo nisko do 5 - bardzo wysoko).

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 008

Oceniając uczestniczki i uczestników II Regionalnego Kongresu Kobiet należy podkreślić, że ponad 80% uczestników stanowiły osoby aktywne na polu zawodowym, prywatnym i publicznym.
Oczekiwania uczestniczek i uczestników w stosunku do tematyki II RKK przedstawiały się następująco:

oczekiwania kobiet oczekiwania mężczyzn
konkrety i kompetencja,
pomoc innym,
nauczenie się czegoś,
samorealizacja, rozwój, udział w życiu miasta,
zastrzyk pozytywnej energii,
prawa matek w równościowym zarządzaniu,
tematyka gender,
sprawy kobiet,
wymiana poglądów,
rozwój,
warsztaty,
edukacja nieformalna oraz niepełnoletnich w wymiarze
koedukacyjnym,
zmiana ustawodawstwa w zakresie praw kobiet,
edukacja nieformalna osób niepełnosprawnych w wymiarze koedukacyjnym,
równouprawnienie,
język seksistowski, męskie końcówki,
wzmocnienie pozycji kobiet, aktywność społeczna.
użyteczne działania na rzecz środowiska
lokalnego,
medialne nagłośnienie problemu przemocy,
ratyfikacja konwencji ds. przemocy.

W ankiecie podsumowującej były dwa pytania otwarte (1 i 7 pytanie w ankiecie):

 1. Co Pani/Pan sądzi o inicjatywie jaką jest Regionalny Kongres Kobiet ?
 2. Która część II RKK w Koszalinie podobała się Pani/Panu najbardziej ?

Inicjatywa jaką był II Regionalny Kongres Kobiet ogólnie została oceniona pozytywnie. Uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość oceny poszczególnych części Kongresu.
Najczęściej wymieniane były panele:

 • Liderki w działaniu,
 • film "Dziewczyny mierzą wysoko",
 • Edukacja seksualna.
Ocena inicjatywy jaką był II RKK Ocena części, która najbardziej się podobała
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

warto się spotykać, wymieniać poglądy,
posłuchać co inni mają do powiedzenia,
podpatrzeć innych, utwierdzić się w swoim działaniu;

oby więcej takich spotkań;

jest potrzebny do samorealizacji;

inicjatywa warta uwagi;

jest potrzebne;

super pomysł;

spotkanie bardzo ciekawe,
za mało zainteresowanych kobiet;

tematy na czasie, ciekawe;

oceniam pozytywnie;

bardzo potrzebna do samorealizacji dla kobiet;

sądzę, że to bardzo dobra inicjatywa.

super.

panele dyskusyjne;

oby więcej takich spotkań;

panel "Liderki w działaniu";

żadna;

część okołokongresowa;

pierwsza część;

całość;

pokaz filmu "Dziewczyny mierzą wysoko";

debata z udziałem
kandydatów na prezydentów;

panel o przemocy.

wszystkie debaty.

Analizując ankiety podsumowujące, wypełniane po zakończeniu Kongresu w dniu 20 września 2014 roku, w zakresie oceny poziomu umiejętności niezbędnych do samorealizacji można zauważyć, że wśród mężczyzn ocena ta nie uległa zmianie w porównaniu do oceny wyjściowej.
Wśród uczestniczek widoczna jest nieznaczna zmiana: we wstępnej ocenie 1 osoba wskazała poziom 1 (bardzo niski) - w ankietach podsumowujących nie ma zaznaczonego poziomu 1.
Zmiany nastąpiły w zakresie oceny poziomu średniego i bardzo wysokiego.
Szczegółowo przedstawia się to następująco:

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 009

ankieta wstępna
ankieta podsumowująca
3 - 18 kobiet 3 - 10 kobiet
4 - 60 kobiet 4 - 59 kobiet
5 - 41 kobiet 5 - 50 kobiet

W ocenie uczestniczek i uczestników, po zakończeniu Kongresu, nie uległa zmianie ocena aktywności zawodowej.
Zmianie uległy (analogicznie jak w przypadku oceny poziomu umiejętności niezbędnych do samorealizacji) ocena aktywności w życiu publicznym oraz ocena pewności siebie w realizacji wyznaczonych celów.
W ocenie aktywności uczestniczek (wśród mężczyzn nie odnotowano zmian) nastąpiło przesunięcie z poziomu 2 (niski) i 3 (średni) do poziomu 4 (wysoki) i 5 (bardzo wysoki).

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 010

Wzrost oceny aktywności uczestniczek w życiu publicznym świadczy o pozytywnym wpływie uczestnictwa w II Regionalnym Kongresie Kobiet.
Ważne jest by ten wzrost był zjawiskiem stałym.

kliknij na rysunku aby zobaczyć jego powiększenie
2014 ankieta wykres 011

Duże zmiany w ocenie wystąpiły w przypadku zaangażowania i oceny pewności siebie uczestniczek.
Zdecydowany wzrost (o 16 osób) uwydatnił się w przypadku oceny 5 (bardzo wysokiej). Średnio we wstępnej ankiecie oceniły się 22 uczestniczki.
W ankiecie podsumowującej już tylko 4 osoby oceniły swoje zaangażowanie jako średnie. Ocenę wysoką przypisało sobie 60 uczestniczek, w ankiecie wstępnej 53 kobiety.
W przypadku mężczyzn nieznaczna zmiana nastąpiła pomiędzy poziomem 4 (były 3 osoby, są 2) na rzecz oceny 5 (bardzo wysokiej).

Ostatnim pytaniem zadanym uczestniczkom i uczestnikom II RKK była ocena: Czy udział w II Regionalnym Kongresie Kobiet zainspirował Panią/Pana do aktywnych postaw społecznych ?
Jest to najważniejsze pytanie. Odpowiedź tak lub nie bezpośrednio nawiązuje do celu i założeń Kongresu Kobiet.

Na to pytanie zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn 100% wypełniających ankiety udzieliło odpowiedzi TAK.

Ankieta wstępna i podsumowująca - [ zobacz ]

sporządziła: Katarzyna Wilczak-Socha
zatwierdziła: Dorota Chałat

 

 

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb