Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Fundacja Era Dialogu

logo era kobiet napis

 

Zarząd Fundacji 
Prezes Magdalena Chałat 
W-ce prezes Dorota Chałat

 

Celem działania fundacji jest realizacja zadań sfery publicznej zawartych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w tym zwłaszcza w zakresie:
a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wzmocnienia roli i znaczenia kobiet w rozwoju społeczności lokalnych;
c) działalność charytatywna, dobroczynność;
d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
e) podejmowanie działań na rzecz grup dyskryminowanych i przeciwdziałanie dyskryminacji w tym działań m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym;
f) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego;
h) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
i) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym m.in. promowanie i popularyzacja kultury lokalnej, lokalnych tradycji i artystów;
j) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) ochrona i promocja zdrowia oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb