Regulamin 2016

Regulamin

Regulamin konkursu Kobieta Regionu koszalińskiego 2016

 

§ 1


Organizatorami konkursu jest Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie


§ 2


Celem konkursu jest wyróżnienie i wspieranie aktywności Kobiet w Koszalinie i w regionie koszalińskim.

 

§ 3


Warunki uczestnictwa
1. Uczestniczkami konkursu mogą zostać kobiety urodzone, zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie Koszalina i powiatów: koszalińskiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego, wałeckiego, sławieńskiego, choszczeńskiego, białogardzkiego, drawskiego, świdwińskiego.
2. W konkursie biorą udział kobiety zgłoszone przez:
a) członkinie Komitetu Organizacyjnego Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie oraz partnerów, którzy mogą dokonać zgłoszenia kandydatek do konkursu na Formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1.
3. Osoba zgłaszająca może zgłosić siebie lub inną wybraną przez siebie kobietę.
Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia jest poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin osób zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, w szczególności członkowie rodzin organizatorów oraz członkowie rodzin ich współpracowników.

 

§ 4

 

Zasady przyznawania nagród

1. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach
• Biznes
• Aktywność społeczna
• Działalność w administracji i sferze publicznej
2. Kryteria poszczególnych kategorii:
BIZNES
• Prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą lub pełni funkcję kierowniczą od minimum 2 lat
• Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe
• Stosuje nowatorskie metody zarządzania czy też marketingu zapewniające sukces rynkowy
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
• Osoba, której praca zawodowa lub wolontariat skupia się na sferze społecznej
• Działalność ma charakter lokalny
• Efektem aktywności jest pomoc i wsparcie różnych środowisk i grup społecznych, szczególnie narażonych na dyskryminacje lub wykluczenie społeczne
DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI I SFERZE PUBLICZNEJ
• Pełni funkcję publiczną w organach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej
• Działalność w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju regionu, miejscowości lub jej mieszkańców
• Aktywnie wspiera inicjatywy lokalnych organizacji kobiecych
3. W konkursie przyznana zostanie nagroda specjalna dla mężczyzny:
KATEGORIA KRYTERIA RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ
• Mężczyzna, który aktywnie wspiera lokalne inicjatywy na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
• Mężczyzna - pracodawca, który wprowadza standardy zarządzania związane z różnorodnością np.:
wprowadza elastyczny czas pracy dla kobiet wychowujących małe dzieci;
awansuje kobiety i mężczyzn na podstawie obiektywnej oceny wyników pracy
• Mężczyzna - pracodawca, który zachowuje równowagę w obsadzaniu stanowisk kierowniczych ze względu na płeć (50% kobiet na stanowiskach kierowniczych)
• Mężczyzna, który jest odbierany jako człowiek łamiący stereotypy związane z dyskryminacją kobiet

4. Mężczyźni mogą być zgłaszani na takich samych zasadach jak kobiety (§ 4 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu), na Formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1.
5. Zgłoszeni kandydaci powinni spełniać przynajmniej dwa kryteria w wybranej kategorii.

 

§ 5


Termin i warunki nadsyłania formularzy zgłoszeniowych
1. Formularze zgłoszeniowe można przesłać elektronicznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2016r. Decyduje data wpłynięcia. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

§ 6


Zasady przyznawania nagród
1. Wśród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych Kapituła Konkursowa składająca się z lauretów I i II edycji konkursu ( 2013r. i 2014r. i 2015r.), wybierze laureatów poszczególnych kategorii.
2. Każdy członek kapituły wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń 3 kandydatki w każdej kategorii oraz 3 kandydatów w kategorii: Równość i różnorodność. Każdemu zgłoszeniu w danej kategorii przyznaje od 1 do 3 punktów.
3. Kandydatka, która otrzyma największą ilość punktów w danej kategorii zostanie laureatką. Kandydat, który otrzyma największą ilość punktów zostanie zwycięzcą nagrody specjalnej.
4. W przypadku, gdy kilka kandydatek (kandydatów) otrzyma jednakową ilość punktów, o wyborze laureatki/zwycięzcy nagrody specjalnej decyduje Przewodniczący Kapituły, którego wybiera Kapituła Konkursowa spośród swoich członków.
5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Laureatki poszczególnych kategorii oraz zwycięzca nagrody specjalnej zostaną poinformowani o przyznanych wyróżnieniach .
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 kwietnia 2016r. podczas III Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie.

 

Załącznik 1