Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński




kultura

Idea Kongresu Kobiet

Idea Kongresu Kobiet

O historii oraz idei

Historia.
Dzieje ruchu feministycznego w Polsce sięgają wieku XIX, kiedy to pojawiły się po raz pierwszy postulaty dotyczące kształcenia kobiet za sprawą Klementyny z Tańskich Hoffmanowej.
Rozważano je kolejno na łamach czasopism Przegląd Naukowy i Niwa.

Autorem pierwszej publikacji książkowej domagającej się zrównania praw kobiet i mężczyzn był Edward Prądzyński, który wy-raził swe poglądy w dziele „O prawach kobiet” wydanym w 1873 r.
Kwestia emancypacji kobiet była szczególnie ważna w pozytywistycznym nurcie pisarstwa Elizy Orzeszkowej. Do jej twórczości nawiązano w 1907r. organizując w Warszawie walny zjazd – Kongres Kobiet, na którym swe postulaty całkowitego i natychmiastowego zrównania obu płci przedstawiła najmłodsza wówczas uczestniczka Zofia Nałkowska, żądając dla kobiet prawa do samorealizacji w każdej dziedzinie życia.
Ruch feministyczny w Polsce przeszedł jeszcze wiele przeobrażeń ale hasło Zofii Nałkowskiej „chcemy całego życia” pozostało niezmiennie aktualne przez cały ten czas.

Do idei powszechnego kobiecego zgromadzenia odniosły się organizatorki I Kongresu Kobiet powołanego w czerwcu 2009 roku, jako ruchu społecznego, aktywizującego kobiety w Polsce społecznie i politycznie.
Chciały w ten sposób podkreślić ogromny udział kobiet w przemianach społeczno-gospodarczych, zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu nowoczesnej Polski oraz zdiagnozować ich obecną sytuację i nakreślić kierunki zmian. Kobiety mają bowiem w Polsce równe z mężczyznami prawa, teoretycznie -bo nigdy nie miały równych szans i możliwości. Choć zwykle są lepiej wykształcone, to nadal nie mają równego dostępu do rynku pracy, kariery, władzy, dobrobytu oraz bezpieczeństwa. Są często ofiarami dyskryminacji, biedy, przemocy, handlu.
Kongres Kobiet powstał by ten stan zmienić, by konstytucyjny zapis równości wreszcie stał się faktem!

Stan aktualny.
Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych.
Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk.
Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.

Reprezentacją Kongresu Kobiet jest Rada Programowa, w skład której wchodzi ponad 170 kobiet – ekspertek z całej Polski, m.in. Magdalena Środa, Henryka Bochniarz, Danuta Huebner, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wanda Nowicka, Dorota Warakomska, Agnieszka Graff, Barbara Labuda, Jolanta Kwaśniewska, Elżbieta Penderecka, Irena Eris, Janina Ochojska, Kazimiera Szczuka, Urszula Dudziak i wiele innych.

W styczniu 2010 roku społeczny ruch został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Zarówno I, jak i kolejne edycje Kongres Kobiet sformułowały szereg ważnych postulatów, wśród których znalazły się m.in.: wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych, powołanie niezależnego rzecznika ds. równości, sporządzanie corocznego raportu w Sejmie o sytuacji kobiet, wprowadzenie skutecznej polityki prorodzinnej, refundacja zapłodnienia in vitro, ochrona kobiet i dzieci przed przemocą, reforma systemu edukacji, tak aby przeciwdziałał on dyskryminacji kobiet.

Działalność regionalna

Od 2011 roku działalność Kongresu Kobiet skupia się także na aktywizacji kobiecych społeczności lokalnych.
W grudniu 2012 roku, na posiedzeniu Rady Programowej, zostało powołanych 10 regionalnych pełnomocniczek Kongresu Kobiet odpowiedzialnych za przeniesienie głównej idei Kongresu do mniejszych społeczności i zorganizowanie kongresów regionalnych.
Jedną z nich mianowana została Dorota Chałat inicjatorka I Regionalnego Kongresu kobiet w Koszalinie.
http://www.kongreskobiet.pl

I Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie.
I Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie powstał z inicjatywy Regionalnej Pełnomocniczki Kongresu Doroty Chałat, założycielki i prezeski Stowarzyszenia Era Kobiet, która nawiązała współpracę, w tym zakresie, z Anna Magrytą- Urban prezeską Stowarzyszenia Aperto.

Wydarzenie skierowane jest do kobiet, mieszkanek Koszalina oraz powiatu koszalińskiego, które chciałyby uaktywnić się w sferze społecznej, politycznej i zawodowej, ale dostrzegają bariery ograniczające im pełną samorealizację.
Jego głównym celem jest podniesienie poziomu podmiotowości kobiet w życiu społecznym, poprzez zdiagnozowanie i omówienie przeszkód, utrudniających kobietom aktywność w życiu publicznym oraz wskazanie sposobów ich eliminacji.
Zamierzamy w ten sposób przenieść i wdrożyć ogólnopolską ideę Kongresu Kobiet do Koszalina.

Imprezę zaplanowano na 2 marca 2013r. Przewidziano wówczas przeprowadzenie debaty, czterech warsztatów i dwóch paneli dyskusyjnych z udziałem naszych ekspertów - zaproszonych gości.

Gościnny udział w koszalińskim kongresie potwierdziły: Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, wiceprezeska Kongresu Kobiet Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, wicemarszałkini Wanda Nowicka, posłanka Iwona Guzowska, eurodeputowana Joanna Senyszyn, prezeska Feminoteki Joanna Piotrowska, sekretarz programu TVP Info Warszawa Beata Jakoniuk-Wojcieszak; przedstawicielki samorządu regionalnego: radne Sejmiku Zachodniopomorskiego Magdalena Gąsecka i Małgorzata Chyła, radne miejskie Krystyna Kościńska i Barbara Grygorcewicz oraz prezeski różnych organizacji działających w regionie: gubernatorka KIWANIS Bogumiła Burda, prezeska szczecińskiego oddziału LEWIATANA Anna Kornacka, przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku Irena Ciesielska, a także prezeska własnego wydawnictwa Urszula Kurtiak.

Cele Kongresu

W wyniku realizacji projektu chcemy uświadomić kobietom bariery ograniczające ich działania oraz przekazać wiedzę, umiejętności i narzędzia, do skutecznego funkcjonowania w sferze publicznej.

Działania projektowe mają pomóc w rozwiązaniu problemu małej aktywności kobiet w życiu publicznym poprzez wzmocnienie adresatek zadania zarówno w aspekcie psychicznym, jak i kompetencyjnym.

W długoterminowej perspektywie oddziaływaniem projektu ma być większy udział kobiet we władzach samorządowych, na stanowiskach kierowniczych w instytucjach publicznych, spółkach miejskich i prywatnych.

Projekt wpisuje się w realizację zapisów Traktatu Amsterdamskiego (art. 2 i 3) i ukierunkowany jest na eliminowanie różnic i wspieranie równości między kobietami i mężczyznami.

Czym jest Kongres Kobiet

 • Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę!
 • Inicjatywa zrzeszająca osoby in­dywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodo­wych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne oso­by.
 • Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich po­glądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organi­zacyjnej, środowiskowej, zawodowej.
 • Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsamia się z żadnymi politycznymi interesami czy progra­mami.
 • W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny.
 • Instytucjonalną i prawną emanacją Kongresu jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 • Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa się w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Spotyka się tam prawie 10 000 kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego i równości płci.
 • Kongres Kobiet to również wiele całorocznych inicjatyw, spotkań regionalnych, szkoleń i debat; kobiety spotykają się zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak również w miastach powia­towych, gminach i wsiach.
 • Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świa­domości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, for­mułowanie postulatów, lobbing oraz stwarzanie mechanizmów służących ich realizacji.

Hymn Kongresu Kobiet

  

1. Przyjaciółko siostro matko, polska kobieto podnieś głowę 
Niech twe życie będzie piękne, sprawiedliwe, wyjątkowe
Bo kto by nie chciał w świecie żyć, gdzie proste ludzkie jest partnerstwo,
Zwykłe jak chleb, jak szumu wiatr, a nie jak wielkie bohaterstwo?

  

Ref: Ramię w ramię coraz silniejsze,
walczymy o to co najważniejsze,
wolność i równość, to kobiet czas,
kto jak nie my, bo siła jest w nas.

 

2. Zaś przemocy mówimy NIE, dość już tłamszenia nas w sobie,
Wolność wyboru jest częścią nas, i wszystkich mężczyzn, i wszystkich kobiet,
Dyskryminacja niegodna jest, powiedzmy zatem jej do widzenia,
Stereotypy pożegnać czas, tak jak i wszystkie ograniczenia.

 

 

    Wykonanie: Alicja Węgorzewska
    Słowa: Agnieszka Szygenda
    Muzyka: Bogdan Kierejsza

 

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb